తెలుగులో 6 హామీ స్కీమ్ ఫారమ్ పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్, 6 guarantee scheme form pdf in telugu download - Iron rate today
WhatsApp Group Join Now

తెలుగులో 6 హామీ స్కీమ్ ఫారమ్ పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్, 6 guarantee scheme form pdf in telugu download

5/5 - (1 vote)

మాతృభూమిని మరియు సేవల యాగా ఆత్మవానించే ప్రభుత్వాని కలిగి ఉంటే మీరు సమయంలో ఆదాయాన్ని గారంటీ చేసింది, (6 guarantee scheme form pdf in telugu download) సేవల యాగా స్థాయిలో ప్రవేశాన్ని చేస్తుంది, మరియు మీరు మీ ఆస్తిని నేరవాగా పేర్కొన్నట్టుగా వాక్యాన్ని తేలియాడడం. ఇది కాదు నాయకత్వ పథకం (ప్రజా పలన), ఒక అద్భుత ప్రయాణం, 2024లో తెలంగాణ ప్రభుత్వదానందం. ఈ వ్యాసంలో, ఈ పథకంల హృదయాన్ని ఆళ్లించబడింది, అది అంతర్జాలం, ప్రభావం, మరియు నాగరిక-ప్రభుత్వ పరిపర్కతనానికి పాటు పునరరచన చేయాలని అర్థంచేస్తాము.

Table of Contents

6 guarantee scheme form pdf in telugu download

 1. రేషన్ని హక్కు: రేషన్ కార్డులు మరియు దరఖాస్తు అంగడాలో ఆదాయాన్ని గారంటీ చేసినట్లు.
 2. ఆరోగ్య హక్కు: 48 గంటల లోపు ఖాయంలో రవాణా, ఆంబ్యులెన్స్ రహితం మరియు విశేషజ్ఞ కారే గారంటీ ఉంటుంది.
 3. శిక్షా హక్కు: ప్రతి పాఠశాలలో సాక్షరత ఉంటుంది, ప్రతి పాఠశాలలో కానుక ఉన్నంతగా ఉపాధ్యాయులు మరియు అంగడాలు.
 4. ప్రైరోలితు హక్కు: రైతులకు సమయంలో నీటి సరఫరా.
 5. గృహపరిసరం హక్కు: ప్రభుత్వ హౌసింగ్ పథకాలలో హౌసుల త్వరలో కల్పించిన

ంత వాణి.

 1. ఫిర్యాదు రాదుగాల హక్కు: నిర్ధారిత సమయంలో ప్రజా ఫిర్యాదుల కొరకు వ్రాయడం.

నాగరికులను ఆదాయాన్ని ఇవ్వడం, సేవలను సరిగొందడం:

ప్రజా పలన పథకం కేవల గారంటీలకు ఎగుగులు కాదు. దరఖాస్తులను నివారించడానికి టెక్నాలజీ మరియు సముదాయ పరిష్కరణను వినియోగించి:

 • అభయ హస్తం మొబైల్ యాప్: ఈ యాప్ వాడుకొస్తున్న ప్రజాకు ఫిర్యాదులను నమోదు చేసి, వ్యాఖ్యానం చేసి, మరియు ప్రభుత్వ సేవలను ఆక్సెస్ చేయడానికి అవకాశాలు అందిస్తుంది.
 • గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయం: ఇవి అన్ని ప్రభుత్వ సేవలకు స్థానిక సంప్రదాయ పరిచాయక బిందువులు అందిస్తాయి.
 • సమయాన్ని కట్టడానికి ఫిర్యాదు రాదుగాల: గ్రామ స్థాయిలో 21 రోజులలో, జిల్లా స్థాయిలో 45 రోజులలో ఫిర్యాదులను పరిష్కరించాలి.

ప్రభావం మరియు పరిణామం:

ప్రజా పలన పథకం ఇప్పటివరకూ తెలంగాణా నివాసుల జీవితాలలో తరచు చేస్తోంది:

 • కుడివైపు కొరిప్షన్: సేవలకు నేరవాగా ఎగుగులు సాధించడానికి మధ్యమ వాడి మరియు రివెన్యూలకు కమిషన్ల ఆవశ్యకత తగినంత కనిపిస్తుంది.
 • మెరవి సేవలు: అన్యాంగా ప్రాబలంలోని సేవలకు స్థానికత,

6 guarantee scheme form pdf in telugu download

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

Leave a Comment